Home Products 제품소개 제품구입안내 제품등록 고객센터

다운로드 센터 > 고객센터 > 다운로드 센터
 
작성일 : 17-07-10 14:45
TGCAM-T1600드라이버
 글쓴이 : hanvon@hanvon.c…
조회 : 3,902  
   TGCAM-T1600.zip (19.3M) [2166] DATE : 2017-07-10 14:45:46
1.캠USB케이블 컴퓨터에 끼운후 컴퓨터인식확인후
2.다운로드한 압축파일 풀고-PRO폴더 선택-PRO파일 선택-인스톨진행-바탕화면에 설치완료

 
   
 

관리자 : 박형진 | 상호명 : GilKomKorea | 사업자번호 : 106-81-99950
주소 : 서울시 용산구 청파로40 삼구빌딩1820호 | TEL : 02-718-8977 | FAX : 02-3272-0692 | onewkim@msn.com
copyrightⓒ(주)길콤코리아 all rights reserved.
Quick menu